مجموع سه عدد متوالی 33 است کوچکترین عدد کدام است

ساخت وبلاگ
چکیده : ... با عنوان : مشتق مرتبه 1396 تابع sin x بخوانید :
مشتق مرتبه 1396 تابع sin x چی میشه؟
1⃣ Sin x
2⃣ Cos x
3⃣ -Sin x
4⃣ - cos x
سوال:
مشتق مرتبه 1396 تابع sin x چی میشه؟
پاسخ: Sin x

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : Sin2a بخوانید :
Sin2a=?
1⃣ 2sinacosb
2⃣ 2sinacosa
3⃣ 2/Sinead
4⃣ Sin2a
سوال:
Sin2a=?
پاسخ: 2sinacosa

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : معادله مبین معادله درجه دوم ریشه حقیقی ندارد بخوانید :
در چه صورتی معادله' target='_blank' href='/'>معادله درجه دوم ریشه حقیقی ندارد؟
1⃣ معادله مبین (دلتا) بزرگتر از صفر باشد.
2⃣ معادله مبین (دلتا) کوچکتر از صفر باشد.
3⃣ معادله مبین (دلتا) مساوی صفر باشد.
4⃣ وقتی نمودار معادله صعودی باشد.
سوال:
در چه صورتی معادله درجه دوم ریشه حقیقی ندارد؟
پاسخ: معادله مبین (دلتا) کوچکتر از صفر باشد.

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : سه عدد صحیح داریم با جذر فرجه سوم خود برابرند بخوانید :
چند عدد صحیح داریم که با جذر فرجه سوم خود برابرند؟
1⃣ 0
2⃣ 1
3⃣ 2
4⃣ 3
سوال:
چند عدد صحیح داریم که با جذر فرجه سوم خود برابرند؟
پاسخ: 3

...
نویسنده : بازدید : 0 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : مشتق عبارت y=3x^2+ax بخوانید :
مشتق عبارت y=3x^2+ax
1⃣ 3x+a
2⃣ x+a
3⃣ 6x+a
4⃣ rd
سوال:
مشتق عبارت y=3x^2+ax
پاسخ: 6x+a

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : لگاریتم تانژانت 45 بخوانید :
لگاریتم تانژانت 45?
1⃣ 1
2⃣ 0
3⃣ 2
4⃣ 2.5
سوال:
لگاریتم تانژانت 45?
پاسخ: 0

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : کشیدنی کوتاه شونده بخوانید :
کشیدنی کوتاه شونده؟
1⃣ کش
2⃣ اه
3⃣ سیگار
4⃣ رنج
سوال:
کشیدنی کوتاه شونده؟
پاسخ: سیگار

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : عدد کدام است 25 7 35 بخوانید :
عدد کدام است؟ ❓➡️25 ، 7➡️ 35
1⃣ 5
2⃣ 4
3⃣ 3
4⃣ 2
سوال:
عدد کدام است؟ ❓➡️25 ، 7➡️ 35
پاسخ: 5

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : انتگرال را حل کنید x^2/5dx$ بخوانید :
انتگرال را حل کنید. x^2/5dx$
1⃣ x^3/5
2⃣ x^3/12
3⃣ x^3/15
4⃣ x^2/5
سوال:
انتگرال را حل کنید. x^2/5dx$
پاسخ: x^3/15

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17
چکیده : ... با عنوان : رابطه 3 با 27 مثل رابطه 5 با 125 بخوانید :
رابطه' target='_blank' href='/'>رابطه ۳ با ۲۷ مثل رابطه ۵ با ..؟
1⃣ ۱۰
2⃣ ۲۵
3⃣ ۱۲۵
4⃣ ۲۵۰
سوال:
رابطه ۳ با ۲۷ مثل رابطه ۵ با ..؟
پاسخ: ۱۲۵

...
نویسنده : بازدید : 1 تاريخ : شنبه 22 دی 1397 ساعت: 3:17